Informacje ogólne obiady

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘBORKU

§ 1

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku oraz za zgodą dyrektora szkoły:
 1. nauczyciele i inni pracownicy tej szkoły,
 2. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół, w których nie funkcjonują stołówki szkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork,
 3. inne osoby współpracujące z placówką w zakresie działalności statutowej.
 1. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz uczniowie korzystający z pomocy instytucji MOPS i GOPS.

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do korzystania z posiłków w stołówce przekracza możliwości organizacyjne stołówki, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację  przyznając pierwszeństwo uczniom, z rodzin ubogich, objętych pomocą społeczną oraz z rodzin, w których rodzice pracują zawodowo a następnie innym uczniom tej szkoły.

§ 3

 1. Koszt posiłku reguluje zasada „wsadu do kotła” tzn. koszt zużytych surowców potrzebnych do przygotowania obiadu
 • dla uprawnionych uczniów,   w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do  przygotowania posiłku,
 • dla nauczycieli i pracowników szkoły uprawnionych w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o część kosztów utrzymania stołówki,
 • dla osób współpracujących ze szkołą uprawnionych w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o koszty utrzymania stołówki  plus podatek VAT 7%.
 1. Opłata za posiłki wnoszona jest przelewem za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 10-go dnia danego miesiąca.
 2. Koszt obiadów na dany miesiąc zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.

§ 4

 1. W przypadku spożycia w danym miesiącu mniejszej liczby posiłków niż opłacona, należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn opłaty za jeden posiłek oraz ilość dni, w których nie korzystano z posiłków.
 2. Jeśli zwrot części opłat, w formie określonej  w ust. 1 jest niemożliwy należna kwota jest wypłacana gotówką.
 3. Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa w ust. 3 jest zgłoszenie niemożności korzystania z posiłku w stołówce:
 1. w dniu poprzedzającym  nieobecność-najpóźniej do godz. 12 tego dnia,
 2. przez kilka dni z rzędu – w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności – najpóźniej do godz, 12,00 tego dnia.

§ 5

Wysokość opłat za posiłki w danym roku szkolnym reguluje „Zarządzenie Dyrektora Szkoły

w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki”