Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2023/2024.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci  i młodzież zamieszkałą w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku.

Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

Placówki w których w roku szkolnym 2023/2024 realizowany będzie obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych:

–              Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10

–              Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103

–              Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31

–              Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14

–              Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52

–              Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku Nr V-43/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork.